مزایای استفاده از تخته چندلایی و سه لایی

در ضخامتهای مختلف تولید میشود از ۳mmالی ۳۰mm وانتخاب را برای مصرف راحتتر میکند.

Read More